Pluscollecties

Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken vanaf 2023 onderdeel van de netwerkagenda

De Stichting Kennisplatform PLUScollecties, het samenwerkingsverband van de PLUSbibliotheken, en erfgoedinstellingen draagt haar activiteiten vanaf januari over. De activiteiten van de vier werkgroepen worden voortgezet en geïntegreerd binnen de netwerksamenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, Samenwerkende POI’s Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Hiermee worden de expertise en de activiteiten van het Kennisplatform structureel geborgd. De stichting Kennisplatform PLUScollecties wordt officieel per 1 januari 2023 opgeheven. De Plusbibliotheken en erfgoedinstellingen zelf blijven bestaan en blijven ieder hun eigen activiteiten en thema’s voortzetten.

Astrid Kraal, netwerkmanager Bibliotheekstelsel: “Als netwerkpartners benadrukken we het belang dat de activiteiten van Stichting Kennisplatform PLUScollecties worden gecontinueerd. Door de werkgroepen op te nemen in de netwerkaanpak behouden we de expertise en versterken we elkaar”.

Wat gaat er concreet veranderen?

Met de voorzitters van de vier werkgroepen (Collecties, IBL, Metadata en Bladmuziek) wordt deze overgang komende maanden gerealiseerd.

  • De werkgroep Collecties zal worden gecontinueerd in gezamenlijkheid met de Koersgroep Collectie. De Koninklijke Bibliotheek is vanuit haar verantwoor-delijkheid voor het gezamenlijke collectieplan het aanspreekpunt.
  • De werkgroep Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zal worden ondergebracht bij SPN, gezien de wettelijke taak die hiervoor bij POI’s is belegd.
  • De werkgroep Metadata zal haar activiteiten continueren in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.
  • De activiteiten en expertise van de werkgroep Bladmuziek raken zowel aan de collectie als aan de expertise die aanwezig is binnen Musidesk Rijnbrink. Er zullen gesprekken plaatsvinden over de wijze waarop deze werkgroep het beste kan worden verbonden aan de netwerkagenda.

Achtergrond van deze stap

De inhoudelijke onderwerpen en de landelijke ontwikkelingen in de sector spelen een rol bij dit besluit. De onderwerpen binnen de Pluscollecties zijn ook op andere plaatsen actueel: de werkgroep Collecties heeft veel raakvlakken met de koersgroep Collecties in de Netwerkagenda. En het IBL is niet meer exclusief een Plusbiblio-thekendienstverlening nu alle bibliotheken deelnemen aan IBL-v, om een paar voorbeelden te noemen.  Het naast elkaar bestaan van werkgroepen die zich in meer of mindere mate met hetzelfde bezighouden binnen het Bibliotheek-stelsel is niet wenselijk. Aansluiting zoeken met andere werkgroepen en het logt dan voor de hand.

Bijkomend argument is dat het kennisplatform PLUScollecties een beperkte groep bibliotheken en erfgoedinstellingen is van 16 organisaties. De afgelopen twee jaar is gebleken dat een aantal factoren succes in de weg staat. Beperkte tijd en capaciteit in de werkgroepen is daarvan een belangrijke. Het werk wordt door een kleine groep mensen gedaan. En daarmee komt het realiseren van de afspraken zoals in het Gezamenlijk Collectieplan en bijdragen aan de Netwerkagenda onder druk te staan. Bundeling van de thema’s en samenbrengen van dezelfde onderwerpen op één plaats lijkt meer voor de hand te liggen dan op verschillende plaatsen met dezelfde mensen dezelfde onderwerpen op te pakken. Het verhoogt ook de uitvoerings- en slagkracht.

Komende maanden vinden gesprekken plaats, zowel strategisch als met de inhoudelijk betrokkenen, om te zorgen dat de kennis, inhoud, taken en rollen van PLUScollecties goed ondergebracht worden en de werkzaamheden van de werkgroepen voortgezet kunnen worden binnen andere samenwerkingen in het bibliotheekstelsel. De voorzitters van de werkgroepen binnen PLUScollecties zijn nauw betrokken bij deze overdracht.

De stichting verdwijnt, de PLUSbibliotheken zelf , de erfgoedinstellingen en de kennis en inhoud gaat binnen het Stelsel verder.

Wat betekent het concreet werkzaamheden overdragen

De activiteiten van PLUScollecties en de werkgroepen worden overgedragen.
Binnen Pluscollecties zijn vier werkgroepen actief:
Collecties, Bladmuziek, Metadata en IBL.
Met deze vier werkgroepen wordt dit najaar besproken op welke manier en welke plaats hun werkzaamheden en plannen voorgezet kunnen worden.
Met Astrid Kraal (KB), Gerard Meijer (SPN) en Klaas Gommers (VOB) en met vanuit PLUScollecties Doeke Sijens,, Margareth Bles en de voorzitters van de werkgroepen: Lieke de Veer (metadata), AnneMarie Roetgerink (bladmuziek), Rob Visser (IBL) en Herman Horst (Collecties) worden gesprekken gevoerd om strategische inbedding en de overdracht van de inhoudelijke zaken dit najaar te realiseren. Ook Musidesk en Beeld & Geluid zijn partners in het gesprek.
Tineke van Ham heeft de opdracht gekregen om deze strategische en inhoudelijke overdrachten te begeleiden.
Margareth Bles heeft als bestuurscoödinator van de Stichting de opdracht gekregen om de organisatorische afwikkeling van de Stichting Kennisplatform Pluscollecties te realiseren.
Over de voortgang van de overdracht wordt op latere momenten verder gecommuniceerd. Houd hiervoor ook de website in de gaten.

Voor wie het Kennisplatform Pluscollecties niet zoveel zegt

Het Kennisplatform PLUScollecties is de opvolger van wat zo’n vijftig jaar geleden begonnen is als WSF bibliotheken: openbare Bibliotheken met een Wetenschappelijke Steunfunctie die, met behulp van provinciale subsidies, ieder een speciale collectie op HBO en hoger niveau konden aanschaffen, onderhouden, beheren en toegankelijk maken voor alle gebruikers van openbare bibliotheken. De WSF bibliotheken zijn later Plusbibliotheken gaan heten: de bibliotheken met een grote achtergrondcollectie op speciaal gebied. Ook wel bekend als ‘13-onder-een-knop bibliotheken’ voor de kenners. In 2019 is besloten om als Kennisplatform PLUScollecties verder te gaan. En nu gaat het samenwerkingsverband dus op in andere ontwikkelingen.

Voor meer informatie

Margareth Bles, bestuurscoordinator
E-mail: bestuur@pluscollecties.nl
Tel.: 06-27091588


Missie

Onze missie is om een rijk en pluriform ‘collectielandschap’ te creëren dat voldoende kwaliteit en kwantiteit bezit om op landelijk niveau te kunnen voldoen aan de vraag van de gebruiker.

Pluscollecties

In het Kennisplatform Pluscollecties zijn bibliotheken verzameld. Openbare bibliotheken die een bijzondere collectie hebben, PLUScollectie. Dit is een collectie op HBO+ niveau. Maar ook bibliotheken met een 80.000+ collectie zijn meer dan welkom. En graag breiden we uit met aan bibliotheken verwante organisaties, zoals musea en archieven om ook die collecties voor iedereen in Nederland beschikbaar te hebben.  

Het Kennisplatform Pluscollecties is de vernieuwde voortzetting van wat voorheen bekend was als Plusbibliotheken. De oud-gedienden kennen het nog als de voorloper daarvan: de WSF bibliotheken: openbare bibliotheken met een Wetenschappelijk Steunfunctie.  

Secretariaat

Het secretariaat staat voor je klaar als je een vraag hebt met betrekking tot de Stichting Kennisplatform Pluscollecties.

Neem contact op met Kennisplatform Pluscollecties