Tarieven IBL-V voor 2022 en 2023 vastgesteld

Gepubliceerd op: 12 juli 2021 14:01

Het Algemeen Bestuur van Kennisplatform Pluscollecties heeft in haar vergadering van 25 juni 2021 de adviezen van de werkgroep Evaluatie IBL-v overgenomen en besloten tot vaststelling van de tarieven voor IBL-v voor 2022 en 2023.

Besluit

Het Algemeen Bestuur van het Kennisplatform Pluscollecties heeft in haar vergadering van 25 juni 2021, gehoord hebbende de KB, VOB besloten tot:
• vaststellen (en daarmee handhaven) van het adviestarief voor klantaanvragen B2C op € 5,-
• vaststellen (en daarmee handhaven) van het tarief voor onderlinge verrekening, na aftrek van de transportkosten, op € 6,75 per geleverd materiaal excl. btw.
• Het vaststellen van deze tarieven voor 2 jaar: 2022 en 2023.

Clearinghouse
Na aftrek van de transportkosten, voor rekening van de vragende bibliotheek, is het IBL tarief voor geleverde materialen derhalve € 6,75 excl. btw.
Effectief wordt de onderlinge verrekening via het clearinghouse over 2022 en 2023 (gelijk 2021) dus
€ 6,75 per geleverd materiaal. Dit is het bedrag waarmee op de clearinghouse facturen over 2021, 2022 en 2023 gerekend wordt. Facturatie hiervan vindt jaarlijks achteraf plaats, door SPN.

De bron voor de verrekening van het clearinghouse is het overzicht IBL zoals deze op MetdeKB gepubliceerd wordt. De facturen clearinghouse worden verstuurd naar de organisaties zoals ze in het overzicht IBL op MetdeKB staan vermeld.

Transportkosten
Het transport wordt verzorgd door de SPN, deze stelt ook het tarief vast. Het tarief is voor 2021 en 2022 € 4,- voor rekening van de vragende bibliotheek. De transportkosten worden na afloop van ieder kwartaal gefactureerd door de SPN. Probiblio voert het vervoer namens de SPN uit.

Met dit besluit is voldaan aan de afspraak van enerzijds de evaluatie, en anderzijds de vaststelling van de tarieven voor 1 juli.

Evaluatie
Dit besluit volgt op de in het voorjaar gehouden evaluatie over de uitvoering van IBL-v en de tarieven. Daarvoor is een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit KB, SPN en de Pluscollecties IBL-werkgroep samengesteld. De werkgroep heeft een enquête uitgezet onder IBL-medewerkers en alle bibliotheekdirecteuren. De uitkomsten van deze enquête zijn in juni besproken binnen KB, SPN en binnen de VOB middels een online meeting voor de directeuren.

De uitkomsten van de enquête zijn, in het kort samengevat:
IBL uitvoering
94% van de respondenten is (zeer) tevreden over zowel IBL-v in algemene zin als de functionaliteit van IBL-v.
84% staat (zeer) positief tegenover het leveren van landelijke aanvragen door alle bibliotheken.
62% geeft aan meer klanten te hebben kunnen bedienen nu alle bibliotheken leveren.
58% vindt dat de leentermijn naar 8 weken of langer moet.

Tarieven
70% van de IBL contactpersonen en 73% van de directeuren vindt dat het adviestarief voor de klanten (B2C) gelijk moet blijven.
65% van de directeuren vindt dat het onderlinge verrekentarief (B2B) gelijk moet blijven.
96% is het eens met het vaststellen van het tarief voor 2 jaar.
77% is tevreden over het clearinghouse.

De algehele conclusie die getrokken kan worden is dat er geen opmerkingen zijn over het bestaan van IBL-v of het in twijfel trekken van nut of noodzaak of juiste werking daarvan. De branche is tevreden, het functioneert, er is geen discussie over tarieven.
De werkgroep IBL binnen Pluscollecties gaat samen met KB kijken naar de aangedragen verbeterpunten, met name de leentermijn.

De werkgroep heeft vervolgens aan het bestuur haar advies uitgebracht. Het advies is overgenomen.

Voor wie de presentatie van de uitkomsten van de enquête nog eens wil nalezen:

En ook de online meeting van de VOB is terug te zien, neem daarvoor contact op met de VOB: