Bladmuziek werkgroep

Werkgroep Bladmuziek fungeert als kennisplatform voor het delen van kennis en als adviesorgaan voor het bestuur op het terrein van Bladmuziek.

Plan van aanpak Werkgroep Bladmuziek

De Stichting PLUScollecties ondersteunt het Plan van Aanpak Bladmuziek (geformuleerd in Collectiebeleid NL, Koninklijke Bibliotheek 2016-2020). In het PvA staan een aantal actiepunten opgesomd. Het gaat om actiepunten die de zicht- vind- en beschikbaarheid van bladmuziek in de openbare bibliotheken moeten verbeteren. Om die te kunnen realiseren is in 2020 een nieuwe werkgroep bladmuziek in het leven geroepen die zich richt op zowel metadata als op onderlinge samenwerking tussen muziekbibliotheken.

Dat bladmuziek in openbare bibliotheken onder druk staat is geen nieuw gegeven. Al eerder bestond er een werkgroep Bladmuziek PLUSbibliotheken die onderzocht hoe afspraken rondom bewaarbeleid gestalte konden krijgen. Van die samenwerking is niet veel over, voor zover deze ooit al van de grond kwam.

Maar tijden veranderen: aan de ene kant is de druk toegenomen doordat meer collecties worden afgestoten, aan de andere kant bieden technologische vernieuwingen op het gebied van catalogussoftware, IBL-V en digitalisering mogelijkheden om te kijken naar een nieuwe manier van samenwerken. Zodat er een concreet antwoord gegeven kan worden als een bibliotheek vraagt of en waar bladmuziek ondergebracht kan worden.

Een ander actiepunt is centraal gecoördineerde aanschaf vanuit afgestemde profielen. Dit krijgt inmiddels gestalte in de Landelijke Dienstverlening Bladmuziek (LDB).
Voor metadata verbeteringen worden door de werkgroep concrete voorstellen aan software leveranciers gedaan. De Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) fungeert hierin als een proeftuin. Zo is hier van nieuwe bladmuziektitels (aangeboden door de LDB vanaf 2018) een preview van de eerste pagina notenbeeld te zien. Ook een actiepunt dat inmiddels gerealiseerd is.

Een ander metadataspoor dat door de werkgroep wordt verkend is Linked Open Data (LOD). Muziek is complexe ontsluitingsmaterie en over het algemeen slecht vindbaar. Maar haar rijkdom komt juist goed tot haar recht in een LOD structuur. Er zijn talloze verbindingen mogelijk, met andere disciplines en zowel nationaal als internationaal. Instanties als Muziekcentrum van de Omroep, Beeld en Geluid en Muziekweb hebben hier al ervaring mee. Kunnen we bladmuziek koppelen aan geluid en beeld? Welke thesauri gebruiken we dan bijvoorbeeld?  Het is niet dat we als werkgroep per sé voor de troepen uit willen lopen, maar juist muziek heeft heel wat te halen bij nieuwe technologische structuren.

Door dit Plan van Aanpak probeert de werkgroep te komen tot een brede, aantrekkelijke collectie die goed zicht- vind- en beschikbaar is en gezamenlijk wordt beheerd.

Heb je een vraag, opmerking, tip of wil je ook eens aanwezig zijn bij een overleg?

Laat het ons weten. Voorzitter Anne Marie Roetgerink

Mail ons

Annemarie Roetgerink

Opdracht

Voortkomen uit het Plan van Aanpak Bladmuziek en voor zover hier door de deelnemende bibliotheekorganisaties met bladmuziek middeen voor ter beschikking gesteld worden:

  1. Opstellen en monitoren van bewaarbeleid bladmuziek openbare bibliotheken in relatie tot collecties in het netwerk;
  2. In kaart brengen van de klantreis van de bladmuziek gebruiker.
  3. Indienen van een voorstel bij de KB met betrekking tot de zicht- en vindbaarheid van de bladmuziek in de NBC
  4. Verkennen van mogelijkheden voor optimalisatie van het fysieke aanbod door gecentraliseerde aanschaf
  5. Indienen van subsidieaanvraag bij Stg. Pica voor digitalisering van
    eerste pagina’s bladmuziekbanden (notenvoorbeeld) t.b.v. inschatting moeilijkheidsgraad.
  6. Medewerking verlenen aan het initiatief van SOM om een digitaal platform voor ontsluiting van publiek gefinancierde bladmuziek collecties in Nederland
  7. Tenminste 1 x per jaar rapporteren bestuur stichting PLUScollecties
  8. Presenteren van resultaten / adviezen etc. aan collega’s in het stelsel

Deelnemers

Deelnemers aan de wekgroep zijn vakspecialisten van (afnemend aantal) bibliotheekorganisaties die bladmuziekcollecties voor landelijk gebruik ter beschikking stellen.

Leden werkgroep (kern)